Stadsgården i VA-schaktet

Nu under våren 2017 har vi undersökt en yta utmed Slakthusgatans södra sida. Orsaken var att nya VA-rör skulle läggas här. Efter att Nya Lödöse övergavs var ytan först odlingsmark, sedan låg Slakthusgatan här i 100 år. Detta gör att mycket få ingrepp gjorts här de senaste 390 åren och att stadslämningarna är ovanligt välbevarade. VA-schaktet undersöks i tre etapper.

VA-schaktet etapp 1
Den första etappen av VA-schaktet låg längs den norra gränsen av 2017 års undersökningsområde. Etapp 1 var 40 meter lång i nordväst -sydöstlig riktning, 8-10 meter bred och 4 meter djup (med arkeologiska lager ner till 50-75 cm).
I schaktet fanns en stadsgård med minst två helt olika bebyggelsefaser, och dessutom ombyggnader I öster och söder avgränsades den undersökta ytan av lämningarna av en äldre bensinstation. Åt väster avgränsades stadsgården av Nya Lödöses breda nord-sydliga huvudgata, som även fungerade som torggata. Efter Nya Lödöse levde gatan kvar som Gamlestadsvägen fram till runt 1970. Norr om stadsgården fanns en gata som vi inte påträffat tidigare, men som verkar ha varit del av stadens gatunät från etableringen.

Fas 1A
Stadsgårdens första fas omfattar perioden från tidigast runt 1480 till 1500-talets början. Centralt på stadsgården fanns en öst-västlig stenlagd gårdsplan. Söder om, och direkt intill gårdsplanen fanns ett boningshus med minst tre rum. I väster fanns ett uppvärmt rum med en eldstad i det nordvästra hörnet, öster om det fanns en förstuga som fungerade som ingång från gårdsplanen. Längst i öster fanns ett rum med något oklar utbredning på grund av störningar. Det hade rejäla väggar och var i allmänhet mer bastant byggt än de flesta hus i Nya Lödöse. Det var byggt på en grund med syllstenar och syllstockar.
Väster om boningshuset, ut mot huvudgatan, fanns en ekonomidel/ hantverksdel. Denna del såg ut att vara byggd samtidigt som boningshuset men verkade inte tillhöra den. Möjligen kan det ha legat en öppning mellan huslängan och denna ekonomidel.
Norr om gårdsplanen fanns en eller flera byggnader, men de var skadade av störningar. Tre separata rum med olika hantverksfunktioner fanns här, men inga bostäder. En mindre smedja med rester av slagg påträffades i nordöstra delen av stadgården, endast botten av ässjan var bevarad. En nedgrävd tunna i anslutning till den har fungerat som vattenkälla.

Stadsgård fas 1A

Fas 1B
Från 1500-talets början till 1547 (då Nya Lödöse tillfälligt övergavs) byggdes delar av stadsgården om. Samma gårdsplan användes, även byggnaden norr om den fanns kvar. Söder om gårdsplanen byggdes ett nytt hus med samma utbredning som det tidigare.
Det nya huset hade en kraftigare grundmur/syllstensrad. Eldstaden flyttades till motsatt sida, i det sydvästra hörnet. Eldstaden från husfas 1A användes nu som grundmur för delar av huset.

Stadsgård fas 1B

Fas 2
Stadsgårdens andra fas omfattar perioden från 1560–70-tal till 1600-tal. Nu byggdes en ny stenlagd gårdsplan längre åt söder. Norr om den byggdes ett 7 x 5,5m stort hus med fyra rum. Här fanns bland annat något som tolkats som ett separat kök och ett rum med tegelgolv. Huset ger intryck att ha tillhört någon av de mer förmögna i staden vilket passar in på det geografiska läget längs med huvudgatan. I huset påträffades kakel från en kakelugn och hela delar fönsterglas.

Stadsgård fas 2

En välbärgad stadsgård?
I det undersökta material kom föremål som tyder på ståndsmässiga/representativa byggnader:

 Fragment av målat fönsterglas

Fragment av målat fönsterglas, tidigt 1600-tal (s.k. kabinettglas).Texten är sannolikt namnet på tomtägaren.

Ugnskakel från omkring år 1600

Ugnskakel från omkring år 1600. Vi har tidigare hittat enstaka lösfynd av kakel, denna ugn (med flera fragment) är de första vi kunnat koppla till en specifik byggnad.

 

Det fanns spår av smidesverksamhet inom området. Här fanns även en del större metallföremål. Bland föremålen fanns ett grillgaller och två yxor (varav en visas nedan).  

         Grillgaller     Yxa                                                                       

Dessutom fanns föremål kopplade till ridning och hästhållning, stigbyglar, hästsko och sporrar. Nedan syns en sporre till vänster och en stigbygel till höger.

Sporre        Stigbygel

Kanske såg huset i fas 2 ut ungefär så här runt år 1600?

1600-talshus Skansen

Jonathan Pye och Veronica Forsblom-Ljungdahl

Arkeologer

Publicerat:
8 jun 2017

Publicerat av:
Christina Toreld

Kategorier:
Arkeologi
Bebyggelse
Föremål
Fynd

Taggar:
Fynd
Nya Lödöse

 

16 nov 2018

Arkeologi, Förmedling, Projekt

Uppdragsarkeologins unika egenskaper

Arkeolog Ivonne Dutras bidrag till EAA konferensen 2018
Läs mer

31 okt 2018

Arkeologi, Förmedling, Historia, Kyrka och kyrkogård, Osteologi

Giftmordet i Nya Lödöse

Ett mord funnet i det historiska källorna...
Läs mer

27 okt 2018

Analys, Arkeologi, Osteologi

En ovanlig åkomma

Analys av en äldre kvinna från Nya Lödöse
Läs mer